خدمات درمانی برای بیماران دیالیزی

اسمارت پرستاران متخصص و آموزش دیده را در استخدام دارد که مستقیما خدمات دیالیز را در مراکز درمانی تحت مدیریت اسمارت برعهده دارند. الگوی خدمات درمانی اسمارت منطبق بر استانداردهاست و توسط کادر درمانی ماهر و مجرب ارائه می‌شود.