خدمات پس از فروش

شرکت مدوی به نمایندگی از کنسرسیوم دیالیز ایران طراح و پیشگام سیستم مبتکرانه‌ای برای خدمات پشتیبانی محصولات و تجهیزات دیالیز است. ویژگی‌های سیستم نوین پشتیبانی شرکت مدوی در شمای زیر تصویر شده‌است.