راه‌اندازی، تجهیز و مدیریت بخش‌های درمانی

راه‌اندازی و تجهیز مراکز درمانی به‌امکانات درمانی مطلوب از دیگر خدمات شرکت اسمارت است. همچنین اسمارت با تدوین الگوهای مدیریت بخش‌های درمانی نقش موثری در ارتقای مدیریت مراکز درمانی کشور دارد.