گواهینامه‌ها و استانداردهای شرکت نواتیس طب

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

پروانه ساخت تخت (صندلی) دیالیز

پروانه ساخت تخت (صندلی) دیالیز

 ISO13485:2016

ISO13485:2016

پروانه ساخت RO غیر پرتابل

پروانه ساخت RO غیر پرتابل

گواهینامه CE

گواهینامه CE

پروانه ساخت RO پرتابل

پروانه ساخت RO پرتابل