اطلاع رسانی

کنسرسیوم دیالیز ایران با اعتقاد بر ضرورت توسعه علمی و کاربردی دیالیز در کشور ، اطلاع رسانی را سر لوحه‌ارتباطات خود قرار داده‌است. این کنسرسیوم در پرتو فعالیت شرکت‌های عضو به گردآوری، سازماندهی، و تولید اطلاعات مفیدی می پردازد که برای گروه‌های مختلف دست اندرکاران ، شامل : تصمیم گیران، برنامه‌ریزان ، تولید کنندگان و استفاده کنندگان محصولات (مراکزدرمانی )کاربرد دارد. بخشی از این اطلاعات سیمای آماری دیالیز و همودیالیز ، و بخشی نیزآمار عملکردی تولید کنندگان لوازم و تجهیزات دیالیز است که مجموعا پایگاه آماری غنی را برای کنسرسیوم فراهم آورده‌است . با توجه به‌اهمیت این گونه آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ، همکاری دست اندرکاران در تکمیل و به روز آوری آن میتواند حرکت ثمر بخشی برای دستیابی به‌یک نظام آماری واحد و قابل استناد تلقی شود علاوه بر داده‌های آماری ، کنسرسیوم در مسیر فعالیت‌ها ، منابع مفیدی را جستجو و تولید می‌کند که شامل سوابق تاریخی دیالیز ، منابع آموزشی ، و دستاورد های روز ایران و جهان است. در نهایت کنسرسیوم با راه‌اندازی درگاه‌های الکترونیک و نیز انتشار سالنما ، سالنامه ، کتب ترجمه و تالیفی و نتایج پژوهش‌ها … ، افق جدیدی را برای بهره‌مندی تصمیم گیران ، دست اندکاران و محققان از این اطلاعات ارزشمند ، گشوده‌است.